Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 • WhatsApp
  833-251-7126
Categorias
Menu

Yargı Reformu Strateji Belgesi Kapsamında CMK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

Yargı Reformu Strateji Belgesi Kapsamında CMK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

“Hukuki güvenlik” hakkının geri dönülmez biçimde zedelenmemesi ve aynı mahiyette bir ihlalin tekrarlanmaması adına, Anayasa Mahkemesi’nin bu çağrısına kulak verilmeli, Anayasal güvenceye dayanan bu haklı beklenti gözardı edilmemelidir. Öncelikle, kanun yoluna ilişkin hüküm bir tarafa bırakılırsa, Kabahatler Kanununun Türk hukuk sisteminde önemli bir boşluğu doldurduğunu söylemek gerekir. Çünkü, hukuk sisteminde önemli bir yer tutan ve de son yıllarda topluca adli cezadan idari cezaya dönüştürme uygulaması yapılan, idari ceza hukuku ile ilgili genel bir usul yasası bulunmamakta idi. Yüzlerce kanunda münferit olarak düzenlenen idari cezalar, ya yasasında öngörülen parça-bölük usul hükümlerine göre ya da idarenin genel işleyiş düzenine göre sonuçlanmakta idi. İdari ceza hukukunun, genel ceza hukuku ile irtibatı, cezaya ilişkin genel hukuk kurallarının uygulanıp uygulanmayacağı gibi hususlar belirsiz idi. Kabahatler Kanunu birçok ceza hukuku müessesesini de uyarlayarak tüm idari cezalar için standart bir usul getirmiştir\. Hızlıca üye ol, geniş oyun yelpazesine erişiminin tadını çıkar. bahsegel\. Aynı eksiklik disiplin hukuku için de sözkonusu olup, benzer bir kanun disiplin usul hukuku için de gereklidir. Anayasamız yargı ayrılığı rejimini benimsediğinden, adli cezalar adli yargı organlarınca verilip, kendi usulünce itiraz veya temyize tabi idi. İdari cezalar ise, temelde idari işlem olduğundan idari yargı denetimine tabi idi. Tipik idari işlem olmakla birlikte bazı cezalarla ilgili olarak kanun koyucu adli yargı yolu öngörmüştür.

 • Bu sebeple hâkim, temel cezayı belirlerken, ‘keyfi hareket edemediği’ gibi, bu kıstasları karşılamayan bir ‘takdir yetkisi’ni de kullanamamaktadır.
 • (7) Zorunlu nedenlerle fiziki olarak düzenlenmiş belge veya kararlar, yetkili kişilerce taranarak UYAP’a aktarılır vegerektiğinde ilgili birimlere elektronik ortamda gönderilir.
 • Altın ; hukuk düzenimizce ithali, yani yurtdışından getirilmesi veya getirtilmesi yasak madde ve madenlerden değildir.
 • Diğer hâllerde cezanın yarısı indirilir.Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.

Fıkrasında; maddede tanımlanan suçların “tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, … Ceza infaz sisteminde yapılması öngörülen köklü değişikliklere dair uzun süredir devam eden çalışmaların sonuna gelindiği ve çok yakın zamanda on binlerce hükümlünün cezaevlerinden çıkmasını sağlayacak bu değişikliklerin yürürlüğe gireceği kamuoyuna yansıyan gelişmelerden anlaşılmaktadır. “Geçici ve Kalıcı Düzenlemelerle Ceza İnfaz Sisteminde Yeni Dönem” başlıklı yazımızda; Kanun teklifinin ilk şeklini değerlendirmiştik. Bu yazımızda ise, Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan metnini inceleyeceğiz. Ceza muhakemesinde yapılan kovuşturma, her zaman mağdur veya suçtan zarar görenler tarafından yeterli görülmeyebilir. Bu durum karşısında mağdur ve suçtan zarar görene tanınmış en önemli imkanlardan birisi kamu davasına katılma müessesesidir.

(2) Fiilin maddî eser vedelillerini uydurarak iftirada bulunulması hâlinde, ceza yarı oranındaartırılır. (2) Elbisenin sağlayacağıkolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir suç işlenirse, yalnız bu fiildenötürü yukarıdaki fıkrada belirtilen cezalar üçte biri oranında artırılarakhükmolunur. (3) Fail, ruhsatlı simsar veyaborsa tellalı ise ceza ayrıca sekizde bir oranında artırılır. (2) Fiil sonucu besin veyamalların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde ceza üçte birioranında artırılır. D) Yapım ihalelerinde eserinveya kullanılan malzemenin şartname veya sözleşmesinde belirlenen şartlara,miktar veya niteliklere uygun olmamasına rağmen kabul edilmesi. B) Tekliflerle ilgili olup daihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilerebaşkalarının ulaşmasını sağlamak. Teklif edilen malları,şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı hâlde, sahip olduğundanbahisle değerlendirmeye almak. (2) Kısmen geri verme veyatazmin hâlinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, mağdurunrızası aranır.

Başvuru süresi on beş (15) gün olup, itirazlar bizzat ya da iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Çocuk haklarının tarihi gelişimi ile çocuğun, kadının ve ailenin ceza hukuku kapsamında korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler, TCK’nun korunmaya ihtiyacı olan ve suça süreklenen çocuklar ile ilgili hükümleri, TCK’nunda kadın ve aile, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’nun incelenmesi. Hak ve özgürlüklerle ilgili sorunlar hakkında düşünce üretebilmeye yönelik, insan onuru, insan hakları, hak ve özgürlük gibi temel kavramlar, evrensellik, doğal hak, modernleşme, özel alan-kamusal alan, birey-yurttaş ilişkisine yönelik konular, insan haklarının nitelikleri, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve güvence sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya konu olabilen ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hak ve özgürlükler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde uygulanan yargılama usulü ile Birleşmiş Milletler sistemindeki hak ve özgürlüklerin korunması dersin konuları arasındadır. Reklam aracılığıyla üreticiler, kendi ürünleri hakkında tüketicileri bilgilendirmektedirler.

Tipikliğin yalnızca objektif değil, sübjektif unsurlarının da gerçekleşmesi halinde, fiil sübjektif olarak da faile isnat edilebileceğinden, tipik haksızlığın tüm unsurları bakımından failin, kasten veya en azından taksirle hareket ettiğinin tespit edilmesi gerekmektedir . Failin; gerçekleştirdiği fiille ilgili olarak taksirle dahi hareket ettiği belirlenebilmekte ise, öngörülebilir olmayan bir neticeden sorumlu tutulması mümkün olamayacağından, ceza sorumluluğu gündeme gelmeyecektir. Bu yazımızın kapsamı; Rusya Federasyonu’nun, Ukrayna Devleti’nin toprağı olan Kırım’da yaşayanların tercihi ve Rusya Federasyonu’na katılma isteğini gösteren halk oylamasını da gerekçe göstererek, gerçekleştirdiği ilhakı ve bunun siyasi, sosyal, iktisadi ve güvenlik gerekçelerini tartışmak değildir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı onuncu bölümünde malvarlığına karşı suçlar düzenlenmiştir. Maddesine göre olağanüstü hal ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından olağanüstü halin ilanına yol açan sebepleri ortadan kaldırabilmek için çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde konu sınırlamasının bulunmadığı, sadece Anayasa m.15/2’de öngörülen sınırların dikkate alınmasını gerektiğinde tartışma bulunmamaktadır. Yargı Paketi olarak da adlandırılan, Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağının 32. Maddesiyle, CMK m.231 içerisinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ile ilgili yapılması öngörülen düzenleme incelenecektir. Bu yazımızda; kolluğun, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatı olmaksızın sanal ortamda araştırma yetkisi ve bu kapsamda topladığı delillerin hukukiliği ile “aciliyet” ve “gereklilik” kriterleri kaleme alınmıştır. Suçun ‘iştirak’ halinde işlendiği durumlarda, şüphelilerden birinin bu usulün uygulanması için Cumhuriyet savcısının yapacağı teklifi kabul etmemesi halinde, diğer şüpheliler teklifi kabul etse de “Seri Muhakeme Usulü”nün uygulanması mümkün değildir (CMK.m.250/3). Yani, bu usulün uygulanması, ancak bütün şüphelilerin yapılacak teklifi kabul etmesine bağlıdır. (3) Yükümlülüğün kısmen veyatamamen yerine getirilmemesine asıl yükümlüler ile aralarında sözleşme bulunanaracılar veya bunların temsilcileri neden olmuşsa, bunlar hakkında da aynıcezalar uygulanır.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Cerrar
0
  0
  Tu Carrito
  Tu carrito esta vacioRegresar a la Tienda
  Abrir chat
  ¿Necesitas ayuda?
  Hola 👋
  ¿En que podemos ayudarte?